top of page
IMG_5951_edited.jpg

REGULAMIN / TERMS & CONDITIONS

   1.    Prawo uczestniczenia w poszczególnych wydarzeniach Festiwalu mają jedynie te osoby, które wyślą do Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.recuerdo.com.pl

    2.    Wysłanie samego formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach. Gwarancją miejsca jest otrzymanie przez Organizatora należności w wyznaczonym w procesie rejestracji terminie.

    3.    Rejestracja na zajęcia dostępna jest tylko w parach. 

    4.    Dostępna forma płatności to przelew na konto w PLN lub EUR.

    5.    Cennik warsztatów zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach tanecznych. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.

    7.    Przelewy powinny być opisane jedynie kodem- numerem rezerwacji.

    8.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa niezależnie od powodu,  po dokonaniu wpłaty, należy znaleźć za siebie zastępstwo. Zwroty nie są możliwe. W przypadku odwołania festiwalu lub którychkolwiek zajęć wpłaty zostaną zwrócone w całości.

    9.    Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w planie oraz obsadzie festiwalu oraz grafiku warsztatów. Wszelkie aktualne informacje znajdą się na stronie www oraz na kanałach festiwalowych na Facebooku i Instagramie.

    10.    Liczba osób na każde wydarzenie Festiwalu jest ograniczona

    11.    Zabrania się obserwowania zajęć przez osoby trzecie, które nie opłaciły w nich udziału.

    12.    Zakup biletu wstępu na milongę lub zajęcia jest równoznaczny z wyrażeniem nieodwołalnej, bezterminowej zgody na publikację zdjęć bądź materiałów audiowizualnych przedstawiających Uczestnika na: stronach internetowych Festiwalu, Organizatora, na kontach social mediów, oficjalnych fotografów i filmowców Festiwalu,  oraz ich modyfikowanie .

    13.    We wszystkich miejscach, w których odbywa się Festiwal obowiązuje całkowity zakaz palenia.

    14.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji oraz wstępu na jakiekolwiek wydarzenie Festiwalu zgodnie z własnym uznaniem, bez podania przyczyny.

    15.    Rachunki za udział w Festiwalu będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mailowy.

    16.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Festiwalu.

    17.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Festiwalu.

    18.    Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas Festiwalu bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej lub zgody osób prowadzących zajęcia.

    19.    Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Wszelkie dane przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę http://recuerdo.com.pl/ lub mailowo na adres rejestracja.recuerdo@gmail.com (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “IMPRESART Jakub Grzybek” z siedzibą w 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, NIP 5732650148 , (dalej: “Firma”).

  • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Firmę.

  • Dane przekazane Firmie mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).

  • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.

  • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

REGULAMIN / TERMS & CONDITIONS

1. Only those persons who have sent to the Organiser an entry form and have paid an applicable amount specified in the price list available at ## may participate in specific events.

2. Sending an entry form shall not guarantee you the place at classes. Your place shall be guaranteed once the Organiser has received the due payment within the deadline specified in the registration process.

3. You may register for classes only as a couple with another person. 

4. You may make a transfer to the bank account in PLN or EUR.

5. The workshop price list includes only a fee for participation in dancing classes. Any other fees related to accommodation, board, travel costs, insurance etc. shall be paid by the Participant.

7. Transfers should include only a code, i.e. a reservation number.

8. If you withdraw from the festival, no matter the reason, but have already paid the fee, please find someone else to replace you. Refund is not possible. Should the Festival or any classes be cancelled, your fee shall be reimbursed in full.

9. The Organiser may introduce changes in the festival schedule & cast and workshop schedule. All updates shall be announced at the Website and in social media like Facebook & Instagram.

10. A number of participants at each Festival event shall be limited.

11. Third persons who have not paid a relevant participation fee shall be prohibited from observing classes.

12. Purchase of an entry ticket for a milonga or classes shall be considered as expressing an irrevocable, unlimited in time consent for publication of photos or audiovisual materials depicting the Participant at the Websites related to: the Festival, the Organiser, social media accounts, approved photographs and video makers of the Festival as well as any modification thereof.

13. It is prohibited to smoke in any areas where the Festival takes place.

14. The Organiser reserves the right to refuse to book or allow entry for anyone to any Festival event. It shall be at the Organiser’s own discretion and without obligation to provide any reasons therefor.

15. Receipts for participation in the Festival shall be issued at Participant’s request. Participants who wish to obtain such receipts should contact the Organiser by e-mail.

16. The Organiser shall not be responsible for any personal injuries which can happen at the Festival.

17. The Organiser shall not be responsible for any destruction or loss of personal belongings of the Participants or any kind of destruction or personal injury inflicted by the Participant at the Festival.

18. Dancing classes at the Festival may be filmed or recorded in any other form only upon a written consent of the Organiser or a person leading classes.

19. Applying for participation in the Festival shall be considered as acknowledgement and acceptance of these Rules.

 

RODO

Pursuant to Article 13 Sections 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection Regulation, hereinafter: GDPR) (OJ UE L119/1), the following items have been established:

• All data provided by you at Website: http://recuerdo.com.pl/ or e-mail: rejestracja.recuerdo@gmail.com (first name, surname, e-mail, Facebook link) are administered by “IMPRESART Jakub Grzybek” (data controller), with its registered office at the address: 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, NIP [Tax Identification Number] 5732650148, (hereinafter: the “Company”)

• We shall use your personal data for purposes related to event organisation (booking, organisational information, data analysis, product and own services direct marketing) organised by the Company.

• Data entrusted with the Company may be transferred to third party on the territory of the European Union as well as outside its territory, should it be necessary to perform under the agreement concluded with you or fulfilment of obligations of the Data Controller: (book accounting companies, airlines, hotels, state authorities to which data are provided on the basis of law provisions).

• You personal data shall be processed during the realisation of event in connection with which such personal data have been provided and then during the period of 24 months after the event ends.

• You shall have the right to access the data pertaining to you at any time. You may also rectify them, remove, restrict consent for processing thereof as well as request that such data be transferred to other entities.

• Personal data you transfer are not and shall never be used for profiling.

bottom of page